1) Smluvní strany

Jindřich Rejthar velkoobchod s.r.o.

IČO: 04629370
Se sídlem: Žernovník 34, Černá Hora, 679 21
zapsána v OR u krajského soudu v Brně, dne 10.12.2015, spisová značka: C91056
(dále jen „poskytovatel“)

Poptávající

Pro účely těchto obchodních podmínek se rozumí poptávajícím každý subjekt, který si zadá prostřednictvím webu www.poptavkain.cz poptávku.
(dále jen „poptávající“)


2) Popis služby

Služba www.poptavkain.cz slouží ke zprostředkování poptávek mezi poptávajícími a smluvními partnery společnosti Jindřich Rejthar velkoobchod s.r.o., která provádí kontrolu a rozeslání odpovídajících poptávek na tyto vybrané partnery a zpřístupňuje kontakty za účelem navázání spolupráce. Poptávkou se rozumí odeslaný strukturovaný požadavek od poptávajícího s cílem najít vhodného dodavatele zboží a služeb. Služba nepředává poptávky a informace žádným dalším stranám.

Zadání poptávky prostřednictvím webu www.poptavkain.cz umožňuje poptávajícímu velmi snadno, rychle a efektivně vyřešit svůj požadavek s relevantním dodavatelem. Po zadání je poptávka doručena poskytovateli, který ji do 2-3 pracovních dnů zpracuje a osloví vhodné dodavatele, kteří jsou registrováni smluvními podmínkami u společnosti Jindřich Rejthar velkoobchod s.r.o.. Poskytovatel má právo kontaktovat poptávajícího ve věci doplnění nebo prověření poptávky.

Zadání a zprostředkování poptávky je zdarma, poptávající neplatí žádný poplatek poskytovateli za její zadání a zpracování.

Podmínky pro zadání poptávky:

  • Poptávka musí mít řádně vyplněné kontaktní údaje a popis poptávky musí být vyplněn s maximální odpovědností. Velikost příloh k poptávce je omezena. Přiložit lze maximálně pět souborů, kdy každý z příložených souborů nesmí přesáhnout velikost 2MB.
  • Poptávka i kontaktní údaje musí být zadány pravdivě.
  • Prvotním zájmem poptávajícího musí být nalezení vhodného dodavatele ke spolupráci. Služba nesmí být zneužita k monitoringu trhu nebo k jiným negativním účelům.
  • Smysl poptávky nesmí být skryt za účelem nabídky a propagace vlastního zboží a služeb.
  • Poptávající souhlasí s publikací poptávky a uvedením svých kontaktních údajů vybraným registrovaným smluvním partnerům společnosti Jindřich Rejthar velkoobchod s.r.o..
  • Hodnota jedné poptávky musí přesahovat 2 000 Kč bez DPH. Poskytovatel si vyhrazuje právo neřešit poptávky, které tuto hranici nesplňují.

3) Odstoupení od smlouvy

Poskytovatel:

Poskytovatel služby může odstoupit od smlouvy, pokud je jednání poptávajícího v rozporu s těmito obchodními podmínkami, dobrými mravy, porušuje zájmy třetích osob, provozovatele serveru a podmínkami pro zadání poptávky. Při nedodržení těchto povinností si poskytovatel vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy, neřešení poptávky a její výmaz.

Poptávající:

Poptávající může požádat poskytovatele o ukončení platnosti poptávky na emailove adrese info@poptakvain.cz.


4) Ochrana osobních údajů

Poskytovatel služby shromažďuje se souhlasem poptávajících jejich osobní údaje, zejména jméno a příjmení, adresu, kontaktní údaje, název společnosti. Výše uvedené údaje slouží pro zprostředkování obchodních poptávek mezi poptávajícími a smluvními partnery společnosti Jindřich Rejthar velkoobchod s.r.o..

Poskytovatel služby má právo zasílat poptávajícímu e-mailem, prostřednictvím SMS a telefonicky obchodní sdělení s novinkami, akčními nabídkami, inzercí, apod. Poptávající má právo odhlásit se ze zasílání obchodních sdělení na výše uvedených kontaktech nebo odpovědí na obchodní sdělení, které bylo zasláno e-mailem.

Poskytovatel služby předává osobní údaje poptávajícího pouze za účelem zprostředkování obchodních poptávek.

Uchovávané osobní údaje může poptávající kdykoli změnit.

Více k ochraně osobních údajů zde.


5) Závěrečná ustanovení

Provozovatel neposkytuje záruku nepřetržité funkčnosti systému a bezchybného provozu systému. Použitím služby je vyjádřen bezpodmínečný souhlas s uvedenými podmínkami. Další vztahy a náležitosti, stejně jako obsah poptávky, nesmí být v rozporu s obecně platnými zákony a souvisejícími předpisy.

Předmětem těchto obchodních podmínek je úprava smluvních vztahů mezi poskytovatelem a poptávajícím při poskytování služby zprostředkování obchodních poptávek pro registrované partnery se smluvními podmínkami u společnosti Jindřich Rejthar velkoobchod s.r.o..

Smluvní vztah založený na těchto obchodních podmínkách vzniká mezi poptávajícím a poskytovatelem okamžikem odeslání poptávky pomocí webového formuláře na www.poptavkain.cz.

Tyto podmínky nabývají platnosti jejich zveřejněním. Společnost Jindřich Rejthar velkoobchod s.r.o. si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Změnu a jejich účinnost společnost zveřejní vhodným způsobem na internetových stránkách www.poptavkain.cz.

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1.11.2021.